Edilitara face angajări

Edilitara Public S.A. organizează, din sursă internă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 8 august, ora 12:00, concurs pentru ocuparea a trei posturi de “lucrător pentru salubrizare căi publice ” în cadrul Serviciului Administrare Piețe – Sectorul Piața Centrală, normă întreagă, durată nedeterminată.
Dosarul de concurs se va depune până la data de 1 august, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:
a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
e. cazierul judiciar;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exercițiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii : gimnaziale (G);
g. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

• selecția dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

25.07.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;
01.08.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;
Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;
Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
08.08.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;
Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;
Afișarea rezultatelor la proba scrisa după soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;
Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea probei interviu;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;
Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118
email: edilitarapublic@yahoo.com
office@edilitara.ro

creme

creme

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *